หน้าเว็บ

ยินดีต้อนรับ


ประวัติส่วนตัว



ชื่อนางสาวมัททนา ก๋าเร็ว ชื่อเล่น มะนาว เกิดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ 2539
สัญชาติไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาพุทธ สถานะภาพโสด เป็นบุตรคนเดียว
ที่อยู่ปัจจุบัน 30 หมู่ 13 ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ 33120 เบอร์โทรศัพท์ 088-1252557
E-Mail : mattana.1803@gmail.com
อาหารที่ชอบ ข้าวผัด
สีที่ชอบ น้ำตาล ขาว
ประวัติการศึกษา
         -  สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนรวมสินวิทยา
         -  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนรวมสินวิทยา
         -  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
         -  ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่สถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ